รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

เมื่อท่านพบกับปัญหาเหล่านี้

  • เริ่มก่อตั้งกิจการ ไม่รู้ว่าควรจัดการกับการจัดทำบัญชี และภาษีที่ดีให้สอดคล้องกับกฎหมายได้อย่างไร
  • มีการนำส่งภาษีผิดบ่อยครั้ง และไม่เคยได้รับเอกสารยืนยันการนำส่งภาษี
  • นำส่งภาษี และงบการเงินไม่ทันกำหนดเวลาเสมอ ๆ
  • เกิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม จะการนำส่งภาษีผิด หรือนำส่งงบการเงินไม่ทันเวลา
  • ไม่ได้รับเอกสาร รายงานซื้อ – ขายรายเดือน, สมุดบัญชีรายปี,รายงานประมาณการกำไรขาดทุนและภาษีที่ต้องชำระ-รายไตรมาส, รายละเอียดการคำนวณต้นทุนผลิตรายปี,รายงานสรุปภาษีที่ชำระทุกประเภทรายปี
  • ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร เมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร, กรมทะเบียนการค้า
  • ไม่เคยได้รับคำแนะนำด้านการวางแผนประหยัดภาษีอากรที่ถูกต้อง
  • การจัดทำบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง