งานสอบบัญชี

สำนักงานเวิร์คการบัญชีและภาษี เป็น สำนักงานตรวจสอบบัญชี  ที่มีทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA – Certified Public Accountant) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA-Tax Auditor) ที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 10 ปี พร้อมให้บริการคุณ ในการสอบบัญชี และบริการที่เกี่ยวเนื่องด้วย

บริการตรวจสอบของเรา คือ

  1. ตรวจสอบและรับรองบัญชีประจำปี เพื่อนำส่งต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ (External Audit)
  2. ตรวจสอบและรับรองบัญชีประจำปี โดยการออกรายงาน และงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ
  3. ตรวจสอบงบการเงินตามวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น O.I
  4. สอบทานงบการเงิน (Review)
  5. ตรวจสอบภายใน (Internal audit)
  6. ตรวจสอบเฉพาะด้านตามข้อตกลง เช่น การตรวจสอบประมาณการงบการเงิน ตรวจสอบกระแสเงินสด ฯลฯ

ขอบเขตการให้บริการงานตรวจสอบบัญชี

  1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชีระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
  2. เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหารการตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
  3. สดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี ว่างบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด   ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนที่จะเสนอรายงานการสอบบัญชี
  4. บริการยื่นงบการเงินพร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามกำหนด  ได้แก่  สปช.3 , สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์

อัตราค่าบริการ  

เริ่มต้น 4,000 บาท

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความซับซ้อนของประเภทธุรกิจ ปริมาณเอกสาร

การจัดเก็บเอกสาร ความเรียบร้อยในการจัดทำบัญชี และภาระในการรับส่งเอกสาร