บริการด้านงานทะเบียนธุรกิจ

สำนักงานเวิร์คการบัญชีและภาษี (WORK) ให้บริการจดทะเบียนทางธุรกิจคลอบคลุมทุกประเภทโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี การดำเนินการของเราทุกขั้นตอนปฏิบัติถูกต้องตามวิธีการและหลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฎากร และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี .. 2547 ของกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์กำหนด เราพร้อมให้คำปรึกษาแกท่าน และยึดมั่นในบริการที่ความรวดเร็ว มีคุณภาพ และราคายุติธรรม


 

บริการที่ WORK จัดเตรียมเพื่อท่าน

  • จดทะเบียน จัดตั้ง บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างหุ้นสามัญ ห้างร้านบุคคลธรรมดา
  • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท, กรรมการเข้าใหม่ลาออก, อำนาจกรรมการ, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายสถานประกอบการ, เพิ่มสาขา, ลดสาขา เพิ่มทุน,ลดทุน ฯลฯ
  • จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี
  • ขอใบอนุญาตต่าง เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว, จำหน่ายสุราไทยนอก, จำหน่ายบุหรี่ไทยนอก
  • ทำบัตรผู้จัดการนำเข้าส่งออก
  • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ต่าง
  • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง, ลูกจ้าง, และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง

ท่านควรเลือกรูปแบบธุรกิจแบบใด

ในการตัดสินใจทำธุรกิจประเภทใดก็ตาม ควรพิจารณารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของท่านเอง ซึ่งในแต่ละประเภทธุรกิจย่อมมีประโยชน์ ตลอดจนข้อควรพิจารณาแตกต่างกันออกไป  เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดตั้งแต่ขั้นแรกในการวางแผนการดำเนินธุรกิจนั้นคือการจัดตั้งกิจการ WORK สามารถให้คำปรึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของท่านได้อย่างมืออาชีพ


 

วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการจดทะเบียน

ท่านสามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับประเภทกิจการของท่าน โดยพิจารณาได้จากรูปแบบดังต่อไปนี้

  • ธุรกิจเจ้าของคนเดียว จดทะเบียนเป็นทะเบียนพาณิชย์
  • ธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนในรูปแบบของคณะบุคคล
  • ธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • ธุรกิจบริษัทจำกัด จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทจำกัด

รูปแบบการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทที่ท่านควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ สามารถสรุปได้ดังนี้

4เงินลงทุนมีเงินทุนจำกัดระดมทุนได้มากขึ้นระดมทุนได้มากและง่าย

ลำดับ รายละเอียด บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด
1 จำนวนผู้ลงทุน 1 คน หรือ ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป
2 ความรับผิดชอบ ไม่จำกัดจำนวน มีทั้งไม่จำกัด และ จำกัดจำนวน จำกัดจำนวน
3 การจดทะเบียน ไม่ต้อง เว้นแต่จด ทะเบียนพาณิชย์ ต้องจดทะเบียน ต้องจดทะเบียน
5 วิธีการดำเนินการ ตามอิสระ หรือ ตามตกลง ตามตกลง ตามมติ / อำนาจที่ได้
6 ผู้มีดำเนินการ และความรับผิดชอบ เจ้าของรับผิดชอบเองหรือ หุ้นส่วนทุกคนร่วมกันรับผิดชอบ หุ้นส่วนผู้จัดการรับผิดชอบ เว้นแต่หุ้นส่วนอื่นออกหน้าดำเนินการ กรรมการไม่ต้องรับผิดชอบ ส่วนตัว นอกจากทำเกินขอบเขตอำนาจ
7 การบริหารงาน ตัดสินใจด้วยตนเอง ปรึกษากับหุ้นส่วนได้ มีคณะกรรมการบริหาร
8 ผลกำไร / ขาดทุน เพียงคนเดียว หรือ กลุ่มเดียว เฉลี่ยให้ผู้เป็นหุ้นส่วน จ่ายเป็นเงินปันผล
9 เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล นิติบุคคล
10 อัตราภาษีเงินได้ ตามอัตราก้าวหน้าสูงถึง10 – 37% ตามอัตราก้าวหน้า 15 – 30% ของกำไรสุทธิ ( SME Rate) หรือ 30% ( ทุนเรียกชำระ เกิน 5 ล้านบาท ) หากขาดทุนสุทธิไม่ต้องเสียภาษี ตามอัตราก้าวหน้า 15 – 30% ของกำไรสุทธิ ( SME Rate) หรือ 30% ( ทุนเรียกชำระ เกิน 5 ล้านบาท ) หากขาด ทุนสุทธิไม่ต้องเสียภาษี
11 ความน่าเชื่อถือ ต่ำ ปานกลาง มาก

อัตราค่าบริการ

ลำดับ

ประเภทบริการ

อัตราค่าบริการ (บาท)

โปรโมชั่น !!!

1.

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งบริษัท)

12,000 – 15,000

ฟรี!! ตรายาง 1 อัน

2.

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และทำบัญชี

9,999

ฟรี!!  1. ตรายาง 1 อัน

 1. 2.ค่าทำบัญชี 1 เดือน

3. วางระบบบัญชีภายใน

4.  ยื่นประกันสังคมรายเดือน

3.

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กรณีไม่ทำบัญชี

5,000

ฟรี!! ตรายาง 1 อัน

4.

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และทำบัญชี

3,999

ฟรี!!  1. ตรายาง 1 อัน

 1. 2. ค่าทำบัญชี 1 เดือน

          3. วางระบบบัญชีภายใน

          4. ยื่นประกันสังคมรายเดือน

5.

จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า หรือ คณะบุคคล

1,500

 

6.

ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,000

 

7. 

จดทะเบียนย้ายสถานประกอบการ เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนอำนาจกรรมการ, เปลี่ยนวัตถุประสงค์, เปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้น

3,000 – 5,000

 

8.

จดทะเบียนเพิ่มลดทุน

5,000

 

9.

จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี (ตามแต่กรณี)

เริ่มต้น 12,000

 

10.

อื่น ตามความประสงค์ของท่าน  กรุณาสอบถามขั้นตอน และ อัตราค่าบริการโดยตรงได้ที่ T. 02-281-6653, 081-614-4969