บริการด้านบัญชี และภาษีอากร

สำนักงานเวิร์คการบัญชีและภาษี (WORK) ยินดีให้บริการงานด้านบัญชี และภาษี ทุกประเภทแก่ท่านโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านบัญชีนานนับ 10 ปี ทีมงานของเราได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ และมีผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่สามารถดูแล และให้คำปรึกษาด้านบัญชี หรือภาษีแก่ท่านได้อย่างใกล้ชิด

  • บริการบัญชีการเงิน เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานราชการตามหน้าที่ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร
  • บริการบัญชีบริหาร เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประโยชน์ในการวางแผน และตัดสินใจ
  • บริการปิดบัญชีประจำปี ในกรณีที่ท่านมีผู้จัดทำบัญชีอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถปิดบัญชีได้
  • ที่ปรึกษาบัญชีและภาษี ในกรณีที่กิจการมีทีมงานบัญชีเอง แล้วต้องการให้มีผู้ควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพงาน
  • บริการวางแผนภาษี วางแผนภาษีทุกประเภท และขอคืนภาษีอย่างถูกต้อง
  • เป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากร เพื่อเจราจา และชี้แจงประเด็นทางภาษีที่กิจการถูกตรวจสอบ หรือดำเนินการขอคืนภาษี
  • บริการด้านภาษีทุกประเภท ยื่นภาษี จัดทำรายงาน เข้าชี้แจงปัญหาข้อเท็จจริง ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

WORK ขอเสนองานรับทำบัญชี และภาษีอากรที่ครบวงจรแบบ one stop service เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากและกังวลใจในเรื่องของบัญชีและภาษีอีกต่อไป ด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพของเรา และอยู่ในราคาที่ท่านประทับใจ

หากท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้? อย่าลังเลที่จะติดต่อให้เราเป็นผู้ช่วยท่าน

  • ต้องการทำธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ขาดที่ปรึกษาในเรื่องบัญชี และภาษี
  • ไม่ทราบว่าธุรกิจของท่านควรจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
  • เริ่มต้นธุรกิจแล้ว แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนระบบงานบัญชี เอกสารทางด้านบัญชีและการเงิน
  • กิจการไม่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการจัดการ วางแผน การดำเนินงาน เพื่อประกอบการตัดใจสินทางธุรกิจอย่างทันท่วงที ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และเกิดต้นทุนการดำเนินงานสูง
  • ธุรกิจขาดการวางแผนภาษีที่ถูกต้องและเหมาะสม ทำให้เสียประโยชน์ที่พึงได้ และมีภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีมากเกินไป
  • มีปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรบัญชี เช่น ไม่มีพนักงานบัญชี หรือมี แต่พนักงานไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ พนักงานลาออกบ่อย ทำให้เสียเวลาในการฝึกอบรม งานขาดความต่อเนื่อง เสียค่าใช้จ่ายในการสรรหา หรือค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมากขึ้น
  • มีทีมบัญชี หรือ พนักงานบัญชีของท่านแล้ว แต่ต้องการมีผู้ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำ ทีมของท่านให้ทำงานอย่างเป็นระบบ และถูกต้อง
  • สำนักงานบัญชี หรือผู้ทำบัญชีของท่าน ทำบัญชีผิดพลาดบ่อย ไม่ตรงต่อเวลา ไม่มีความรับผิดชอบ ให้บริการไม่ประทับใจ ไม่เอาใจใส่ท่านเท่าที่ควร
  • กิจการของท่านถูกเรียกตรวจสอบ จากสารวัตรบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และแจ้งว่ามีข้อบกพร่องในการจัดทำบัญชีที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลให้มีค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
  • ประสบปัญหาภาษี หรือ ถูกสรรพากรตรวจสอบ และประเมินภาษี แต่ไม่มีผู้ดำเนินการให้ หรือมีแต่ไม่เรียบร้อย ทำให้เสียภาษีมากเกินควร

ขอบเขตงานบริการบัญชี และภาษี

WORK จะให้บริการงานด้านบัญชี และภาษี แก่ท่านควบคู่ไปด้วยกัน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยราคายุติธรรม เนื่องจากการจัดเก็บอัตราค่าบริการของเราจะอยู่ภายใต้ขอบเขตงานบริการในลักษณะเหมารวม ซึ่งท่านไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากท่านเพิ่มอีก

ขอบเขตงานบริการบัญชี

  1. ให้คำแนะนำปรึกษาในการวางระบบบัญชีทั้งการบัญชีการเงิน และการบัญชีบริหาร
  2. ให้คำแนะนำในการจัดระเบียบเอกสาร เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในธุรกิจ และการจัดเก็บเอกสาร
  3. จัดทำบัญชีโดยผู้ทำบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  4. จัดทำสมุดบัญชี ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ ขาย รับ จ่าย ทั่วไป และ สมุดแยกประเภท รวมทั้งรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้ และทะเบียนสินทรัพย์
  5. จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ไตรมาส และประจำปี
  6. จัดเตรียมแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจฯ ได้แก่ สบช.3, แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นนำส่งกระทรวงพาณิชย์

ขอบเขตงานบริการภาษี

  1. วางแผนภาษีให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เพื่อให้เสียภาษีอย่างประหยัด และถูกต้องตามแนวทางของประมวลรัษฎากร และกฎหมายภาษีอื่น ๆ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร
  2. จัดทำ และนำส่งแบบ ภ.ง.ด 1,3,53 และ ภ.พ. 30, 36 ต่อกรมสรรพากร
  3. จัดทำ รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  4. จัดทำ และนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด 50 และ ภ.ง.ด 51
  5. จัดทำ และนำส่งแบบประกันสังคม
  6. ให้คำปรึกษาในเรื่องในปัญหาภาษีที่เกี่ยวกับกิจการ

นโยบายคุณภาพของ WORK คือ “ให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยผลงานที่ได้คุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม คำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ”

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการคิดตามขอบเขตงานที่กล่าวมาในข้างต้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินค่าบริการ พิจารณาจาก

  1. ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
  2. ปริมาณเอกสาร และเวลาที่ใช้ในการจัดทำ
  3. ภาระในการรับ-ส่ง เอกสาร
  4. ความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารของกิจการให้เรา (ต้องไปรับเอกสารหลายครั้งหรือไม่)

ลำดับ

ประเภทบริการ

อัตราค่าบริการ

1.

จัดทำบัญชี และภาษีอากร

เริ่มต้น 1,000 บาท / เดือน

2.

ที่ปรึกษาประจำ-ส่วนบุคคล

เริ่มต้น 3,000 บาท / เดือน

3.

ที่ปรึกษาประจำ-บริษัท ห้าง ร้าน

เริ่มต้น 5,000 บาท / เดือน

4.

ปิดบัญชีประจำปี (กรณีมีผู้จัดทำบัญชีแล้วแต่ไม่สามารถทำได้)

เริ่มต้น 10,000 บาท

5.

จัดทำบัญชีเพื่อการบริหาร

ตามตกลง

6.

อื่น ๆ ตามความประสงค์ท่าน กรุณาติดต่อ สำนักงานเวิร์คการบัญชีและภาษี (WORK) โทร. 02-281-6653, 081-614-4969