เกี่ยวกับบริษัท

Work Accounting Services Co.,Ltd คือผู้เชี่ยวชาญในให้บริการด้านบัญชี และภาษีอากรที่ครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์โดยตรงในวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นบริการ จัดทำบัญชี วางระบบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี การวางแผนภาษี การขอคืนภาษี การจดทะเบียนบริษัท/ห้าง/ร้าน เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนบริการในด้านการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การนำบริษัทเข้าสู่ระบบ BOI การขอวีซ่า และขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) ฯลฯ

เรามั่นใจในความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณภาพการบริการในมาตรฐานสูงสุดในราคาที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ เรามีการพัฒนาความรู้ ตลอดจนพัฒนาระบบงาน และการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้คำปรึกษาท่านในทุกประเภทธุรกิจ

เรามีการประยุกต์ใช้แนวการจัดทำบัญชี และตรวจสอบบัญชีสมัยใหม่ ด้วยประสิทธิภาพในบริการของเรา ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้บริการที่ดีที่สุดทั้งในด้านคุณภาพการบริการ ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่ประหยัด และคุ้มค่าที่สุด

ที่ W W.A.S ท่านจะไม่เพียงได้รับรายงานทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น เราสามารถยกระดับการรายงานทางการเงินของเราในเชิงกลยุทธ์ ที่จะช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน และวางแผนทางการตลาดได้เป็นอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงอัตราการเติบโตของกิจการได้เป็นอย่างดีเพื่อให้ท่านสามารถใช้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างปราศจากข้อผิดพลาด

ทำไมต้องใช้บริการเรา

 • พึ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ ไม่รู้ว่าควรจัดการกับการจัดทำบัญชี และภาษีที่ดีให้สอดคล้องกับกฎหมายได้อย่างไร
 • ไม่ได้รับการบริการที่ดีเพียงพอ ท่านต้องเป็นฝ่ายติดตามผู้ให้บริการเสมอ ๆ
 • มีการนำส่งภาษีผิดบ่อยครั้ง และไม่เคยได้รับเอกสารยืนยันการนำส่งภาษี เช่น สำเนาฟอร์มภาษีต่าง ๆ ที่นำส่งพร้อมใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร
 • นำส่งภาษี และงบการเงินไม่ทันกำหนดเวลาเสมอ ๆ
 • เกิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม จะการนำส่งภาษีผิด หรือนำส่งงบการเงินไม่ทันเวลา
 • ไม่ได้รับเอกสาร รายงานซื้อ – ขายรายเดือน, สมุดบัญชีรายปี,รายงานประมาณการกำไรขาดทุนและภาษีที่ต้องชำระ-รายไตรมาส, รายละเอียดการคำนวณต้นทุนผลิตรายปี,รายงานสรุปภาษีที่ชำระทุกประเภทรายปี
 • ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร เมื่อถูกเชิญพบ หรือตรวจสอบจากกรมสรรพากร, กรมทะเบียนการค้า, กรมแรงงาน
 • ไม่เคยได้รับคำแนะนำด้านการวางแผนประหยัดภาษีอากรที่ถูกต้อง
 • การจัดทำบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทะเบียนการค้า กรมสรรพากร
 • ติดต่อผู้ให้บริการยาก หรือไม่ได้รับความสะดวก หรือความชัดเจนในการขอคำปรึกษาด้านบัญชี และภาษี
 • ค่าบริการไม่สมเหตุสมผล

ประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการของเรา

  • จัดทำบัญชี และภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
  • จัดทำบัญชีเชิงกลยุทธ์ และช่วยท่านวางแผนภาษีอากรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • ช่วยให้ท่านบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทางบัญชี และภาษีอากร
  • ใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ลดการใช้คนทางด้านบัญชี และภาษี)
  • ช่วยท่านประหยัดต้นทุนได้เป็นจำนวนมาก เช่น เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม สวัสดิการต่าง ๆ การลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น โปรแกรมบัญชี คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์ รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานอีกต่าง ๆ มากมาย
  • ช่วยให้ท่านมีเวลามุ่งเน้นทางด้านการตลาด หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการได้มากขึ้น
  • ได้รับคำปรึกษาโดยตรงจากผู้มีประสบการณ์ หรือทีมงานบริหารของเรา