หน้าที่

Work Accounting Services Co.,Ltd มีความยินดีเสนองานบริการด้านบัญชี ภาษี งานทะเบียนธุรกิจ โดยทีมงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างดี การเลือกใช้บริการของเราจะช่วยให้ท่านบริหารงานภายในองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เช่น สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงาน ลดต้นทุนในการจัดทำบัญชี เช่น การลงทุนในโปรแกรมทางบัญชี ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม และค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนท่านจะได้รับบริการเสริมจากเราคือการวางแผนทางด้านบัญชีอากร เพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการมุ่งเน้นงานด้านการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และกำไรมาสู่กิจการได้อย่างยั่งยืน